V  okviru Šolskega centra Postojna deluje tudi ekonomska šola, ki  je v šolskem letu 2015/16 praznovala 40  letnico svojega delovanja.  Z izobraževanjem na tej šoli smo začeli leta 1975, najprej kot dislocirani oddelek Srednje ekonomske šole Ljubljana.

Leta 1989 smo pridobili status matične šole v okviru  usmerjenega izobraževanja. Število dijakov se je vsa ta leta spreminjalo, največ dijakov smo imeli vpisanih  v šolskem letu  2002/2003. V zadnjih letih se število dijakov zmanjšuje. V šolskem letu 2016/17 imamo vpisane 104 dijake v štirih oddelkih.

Poklicno in strokovno izobraževanje  so v zadnjih desetih letih, tako v Evropi kot v Sloveniji  zaznamovale  hitre gospodarske in tehnološke spremembe. Na vsa področja življenja in dela  stopa informacijska tehnologija, nove oblike organizacije dela, ekonomska in kulturna globalizacija, multikulturnost, okoljevarstveni izzivi, vseživljenjsko učenje kot pogoj za zaposljivost. Vse te novosti so botrovale uvajanju sprememb na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V  šolskem letu 2008/09 smo  na šoli začeli z izvajanjem prenovljenega  programa ekonomski tehnik. Program je kompetenčno zasnovan, sestavljajo ga splošni predmeti, strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni, odprti kurikul, ki ga šola določi v sodelovanju s poslovnimi partnerji, praktično izobraževanje na šoli in  v podjetjih ter interesne dejavnosti.  Učni program se je spreminjal v prid pridobivanja praktičnega znanja dijakov, tako v šoli, kot tudi v podjetjih.  Tako  bodo nekateri  naši dijaki (že deseto leto)  v okviru projekta Erasmus +, opravljali delovno prakso v tujini, in sicer na  Portugalskem in v Španiji.

Naši dijaki sodelujejo  tako na  šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, tako iz splošnih predmetov, kot iz strokovnih modulov. Dijaki so vsa leta na raznih tekmovanjih zelo uspešni, saj smo bili kar nekajkrat državni prvaki na različnih  strokovnih področjih.  Tri  leta zapored  smo  bili državni prvaki iz znanja računovodstva, kar nekajkrat tudi državni prvaki iz ekonomije.  Uspešni smo tudi   na poklicni maturi, saj imamo vsako leto kar nekaj zlatih maturantov. Po uspešno opravljeni poklicni maturi,  velika večina  naših dijakov nadaljuje šolanja, tako na različnih višjih  kot visokih šolah, dijaki ki uspešno opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi na različnih univerzitetnih programih.

Naša šola vsa leta sledi  dvema  temeljnima načeloma: načelu odličnosti in načelu solidarnosti. Vsem našim dijakom omogočamo, da razvijajo svoja močna področja.  Tistim najboljšim omogočamo, da dosegajo maksimalne dosežke, dajemo pa seveda možnosti za  pridobitev strokovne izobrazbe tudi vsem tistim, ki se mogoče nekoliko razlikujejo od večinske populacije. Naše načelo je skrb za vse in  za vsakega posameznika.

Zaposleni na naši šoli si bomo tudi v prihodnje prizadevali ohraniti visok nivo znanja, dobre odnose med zaposlenimi kot tudi med dijaki in učitelji ter ohraniti ugled, ki si ga je ta šola pridobila v vseh preteklih letih.

Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.

vodja Ekonomske šole