V šolskem letu 2008/09  je  naša šola pričela  izvajati prenovljeni program ekonomski tehnik
Program je kompetenčno in modularno zasnovan, dijakom  omogoča vsestransko usposobljenost za nadaljnje izobraževanje kot tudi za uspešen vstop na trg delovne sile. Izhodišča in cilji programa so:

 • prilagodljivost potrebam trga,
 • odprtost in izbirnost dijaka,
 • primerljivost in prenosljivost znanja znotraj evropskega prostora,
 • priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja,
 • povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
 • avtonomnost in odgovornost šole,
 • soodgovornost šole in lokalnega gospodarstva za pripravo in izvajanje programov.

Program  sestavljajo:
A – splošno izobraževalni predmeti,
B – strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni,
C – odprti kurikul,
D – interesne dejavnosti,
E – praktično izobraževanje z delom pri delodajalcih.

Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja štiri leta. Program je vrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Vpisni pogoji
V program se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali  program nižjega poklicnega izobraževanja oz. njemu enakovreden program.

Pogoji za napredovanje
V višji letnik napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov ter so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z  delom.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse:
– splošno izobraževalne predmete,
– strokovne module ( obvezne in izbirne),
– odprti del kurikula.

Poleg tega morajo  dijaki opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in delodajalcih  ter  poklicno maturo.

Poklicna matura
Po uspešno opravljenem  četrtem letniku dijake čaka še zrelostni izpit, poklicna matura, ki je sestavljena iz :
Obveznega dela

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Posebnosti izvajanja programa

Pri izvajanju programa  se lahko pohvalimo s kar nekaj posebnostmi. Tako dijakom ponujamo kot drugi tuj jezik možnost izbire med italijanščino in nemščino.
Posebnost je tudi odprti kurikul, to je tisti del predmetnika, ki ga šola  oblikuje v sodelovanju z gospodarstvom naše regije. Delodajalci si želijo vestnega, natančnega, komunikativnega, delovnega človeka. Tako smo oblikovali predmetnik, ki dijakom omogoča razvijanje tako splošnih kot  posebnih strokovnih kompetenc. V okviru odprtega kurikula izvajamo:

Poslovno komuniciranje
Pri predmetu  obravnavamo uspešno poslovno komuniciranje in vrste komunikacije. Naučimo se pravilnega vodenja poslovnih razgovorov  in kako pripraviti delovni sestanek. Ker dijaki že znajo slepo deseprstno tipkati se pri pisni komunikaciji ukvarjamo predvsem s pravilnim oblikovanjem različnih poslovnih dokumentov, kot na primer prošnja, vabilo, reklama…

Poslovni bonton
Dijaki osvojijo osnove obnašanja v vsakdanjem življenju, kot je pozdravljanje, rokovanje, naslavljanje… Naučimo se tudi poslovnega bontona, kakšna je primerna poslovna obleka, kako  se primerno vesti pri poslovnih obedih, kako pravilno uporabiti jedilni pribor…
Spoznamo tudi področja državnega in mednarodnega protokola.

Varstvo potrošnikov
Pri varstvu potrošnikov se najprej naučimo, da podjetje svojih kupcev ne sme goljufati, saj je kupec kralj. Naučimo se tudi, kaj storiti, če kupimo izdelek s katerim nismo zadovoljni. Vse  seveda v skladu z zakonom.
Ste gledali Top Shop in v navdušenju nad reklamo kupili kremo proti aknam, ki pa na žalost ne deluje? Mozolji še vedno rastejo. Kaj zdaj, pa 39,90 € ste plačali zanjo. Ni problema, še 30 dni po nakupu jo lahko vrnete in vrniti vam morajo denar.

Enostavne bančne storitve
Vzajemni skladi, investicije, nakup stanovanja, kreditna sposobnost, obrestna mera, EURIBOR, tečaj,….hmmmm…poznani pojmi? Seveda, kako pa naj nebi bili v današnjem razvitem, a hkrati spremenljivem okolju.  Naučimo se,  kaj  posamezni pojmi pomenijo, na kaj moramo biti pozorni, kaj pomeni droben tisk vezan na zgornje pojme, predvsem pa poudarimo funkcijo varčevanja in ekonomskega oz. smotrnega obnašanja pri upravljanju z denarjem.

Turistične destinacije in animacije
Modul, ki smo ga pripravili na željo dijakov, zato je vsebinsko oblikovan po naši meri.  Pri modulu se naučimo osnovnih zakonitosti, ki veljajo v turizmu, ta znanja pa podkrepijo še z ekonomskimi vidiki v turizmu. Pridobljeno znanje združimo  v samostojni nalogi, ki je  naš lasten turistični proizvod. Ta turistični proizvod je dvodnevna ekskurzija v tujino, ki jo dijaki sami pripravijo, finančno ovrednotijo in organizirajo.

Davčna uprava in davki v RS
Dijaki pri predmetu Davki in davčna uprava RS spoznajo pomen javnih financ in zakonodajo s tega področja, davčni sistem v Sloveniji ter načine plačevanja davčnih obveznosti. Spoznajo tudi davčno službo ter davčni postopek. Seznanijo se z aplikacijo e-davki.

Spoznajo značilnosti davkov in vrste davkov, ki veljajo v RS, seznanijo se z osnovnimi pojmi z davčnega področja, kot so davčna osnova, davčna stopnja, davčni subjekt.

Natančneje spoznajo naslednje davke: dohodnina, davek na dodano vrednost, davek na nepremičnine in trošarine.

Finančni trgi in finančne institucije
Pri modulu Finančni trgi in institucije dijaki spoznajo funkcije finančnih trgov, delitev finančnih trgov, osnovne funkcije finančnih posrednikov ter kaj je njihova vloga. Spoznajo finančne institucije in njihove vloge. V okviru modula tudi obiščemo vsaj eno finančno institucijo – letos bomo obiskali Ljubljansko borzo.

Gospodarska matematika
Modul Gospodarska matematika se izvaja v 4. letniku ekonomske šole. V zadnjem letniku dijaki že dobro poznajo ekonomske predmete in vsebino teh predmetov lahko povežejo z vsebino splošne matematike.
Naloge pri gospodarski matematiki so strokovno obarvane, kajti glavna tema tega predmeta je povezava znanj pridobljenih pri matematiki, ekonomskih predmetih in splošnih znanj.
Delo pri tem predmetu poteka sproščeno saj dijaki naloge pogosto sestavljajo in rešujejo samostojno ali v skupinah. Pri delu uporabljamo računalnike.
Dijaki sestavljajo različne učne situacije, nato jih skupaj obdelamo in  opremimo slikami in grafi. Najboljše izberem in jih vključim med izpitne listke za ustni del predmeta matematika na poklicni maturi. Tako dijaki sami vplivajo na teme ustnega izpita.
Tudi ocene pri predmetu Gospodarska matematika  so za večino dijakov dobre, saj jih tak, način dela zelo motivira.

Poslovno sporazumevanje v drugem tujem jeziku
Poslovno sporazumevanje v drugem tujem jeziku poteka v italijanščini in nemščini. Modul se izvaja v četrtem letniku, kjer dijaki  na praktičnih primerih učijo poslovnega sporazumevanja .

Aktualne gospodarske teme
Pri tem modulu se dijaki seznanijo z aktualnimi gospodarski temami našega čas. Delo temelji na analizi raznih  aktualnih gospodarskih člankov, spletnih časopisov, analizi računovodskih poročil v povezavi s snovjo vseh štirih let izobraževanja. Dijaki analizirajo gospodarska dogajanja doma in po svetu ter iščejo ustrezne rešitve. Sestavljajo in analizirajo računovodska poročila (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida) ter ugotavljajo uspešnost poslovanja različnih gospodarskih družb.  Pouk  poteka kot samostojno delo dijakov, v obliki  dela v parih, skupinskega in timskega dela.

Posebnost naše šole je tudi vključenost v projekt Leonardo da Vinci- mobility. V okviru projekta dijaki že peto leto odhajajo na delovno prakso v tujino, letos v Veliko Britanijo.

Zakaj na delovno prakso v tujino?
Za prakso v tujini sem se odločila, ker se mi je zdelo, da bom s tem pridobila izkušnje, ki jih drugje ne morem dobiti, možnost da obiščem državo, v kateri še nisem bila, da spoznam nove ljudi, izboljšam znanje tujega jezika. Naša delovna praksa je potekala na Irskem. Bili smo res dobra ekipa in vse je potekalo po načrtih , naučili smo se skrbeti drug za drugega, s celo druščino smo se imeli super, spoznala sem veliko novih prijateljev z različnih držav.
Praksa je bila zame zelo dobra izkušnja, saj se sedaj veliko lažje pogovarjam v tujem jeziku in se bolje znajdem v tujem okolju.

Predmetnik pa sestavljajo tudi interesne dejavnosti, kjer dijaki spoznavamo in razvijajo svoje talente.
Interesne dejavnost naše šole sestavljajo tako obiski raznih kulturnih prireditev, razstav  in sejmov. Organiziramo  razne delavnice, projektne  in športne dneve ter razne  strokovne ekskurzije doma in v tujino, kjer  se razbremenimo šolskega pouka, je  pa to eden od  drugačnih načinov širjenja in poglabljanje splošnega in strokovnega znanja.

Pogoji za dokončanje šolanja in poklicna matura
Izobraževalni program traja 4 leta in je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Po uspešno opravljenem  četrtem letniku dijake čaka še zrelostni izpit, poklicna matura.
Poklicna matura obsega.

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

izdelek oziroma storitev in zagovor.